Quantcast
Новини Пловдив » Важно » Разходите на община Пловдив рязко се увеличават и изпреварват ръста на приходите
Важно Мнения

Разходите на община Пловдив рязко се увеличават и изпреварват ръста на приходите

Община Пловдив
Община Пловдив

В помощ на кандидатите за кмет на Пловдив – бившият зам.-кмет и автор на ПловдивПрес инж. Александър Константинов анализира собствeните приходи и разходи на общината за последните два мандата.

Александър Константинов

Дейността на общинската администрация се измерва със собствените приходи на общината. Бюджетът се формира от два основни източника почти поравно – държавните трансфери и собствените приходи. Държавните трансфери се определят от държавния бюджет и решения на Министерски съвет (РМС) за конкретни капиталови трансфери. Много често тези РМС зависят от политическите връзки на управляващите държавата и общината.  Те не подлежат на прогнозиране и няма да са обект на този анализ. Какви са отчетите на собствените приходи за двата мандата на кмета Тотев?

ПОКАЗАТЕЛ                        ОТЧЕТ април 2018             ПЛАН 2019          ОТЧЕТ април 2019

                                               млн.лв.                     млн.лв.                                 млн.лв.

Собствени приходи             58                               157                                         63

            Данъчни                     28                               75                                           29

            Неданъчни                30                               82                                           34

Трансфери                            52                               148                                         59

Общо приходи                      110                             305                                         122

Общо разходи                      71                               343                                         80

            За персонал              37                               173                                         43

            Издръжка                  21                               86                                           25

            Кап. Разходи             7                                 61                                           6

            Субсидии                  3                                 19                                           4

            Други                         3                                 4                                             2

Финансиране                        39                               38                                           42

От данните е ясно, че на база отчетите ръстът на собствените приходи е около 4-5% средно годишно. Планираната сума за 2019 година не е обоснована и няма да бъде постигната. При усреднен ръст от 5% може да се очакват около 135–139 млн.лв.

При данъчните приходи има постоянен ръст и това дава основание за очаквани около 70 млн. лв. приходи за 2019 г. Тук имат значение два фактора – има години, през които общината си плаща собствените данъчни задължения и за минали периоди, и това качва отчетите (2016 г.). Вторият фактор е, че има години, когато събираемостта на натрупаните задължения е по-висока и се плащат стари данъци заедно с лихвите. Това е функция на натиска, който упражнява администрацията върху фирмите длъжници. Големите длъжници са винаги от юридически лица и работата по събиране на техните данъци е определяща за събираемостта. Третият важен фактор е, че всяка година се въвеждат в експлоатация нови, по-скъпи имоти. Това увеличава сумарната данъчна оценка на всички имоти и при една и съща данъчна тарифа се събират повече данъци. В същото време разпределението на данъчните оценки по зони се отдалечава от пазарните оценки, което изисква ново райониране за данъците.

Неданъчните приходи нямат такъв положителен тренд като данъчните и зависят от няколко фактора. Първият и най-важен фактор е сумата на продажбите на общински имоти. През 2016 год. са продадени общински имоти за почти 10 млн. лв. и това веднага вдига общия резултат. Средно продажбите се движат около 4-5 млн. лв. годишно. Продажбите на общински имоти не може да бъде постоянен източник на приходи, защото той е ограничен и ще свърши. В резултат от тези продажби се презастроява градът и това става за сметка на необходимите площи за транспортна инфраструктура, зелени площи и образователна инфраструктура. Все по- често общината ще бъде принудена да купува частни имоти за общинска инфраструктура , а има и примери, когато се купува на цени, два-три пъти по-високи, имот, който по рано е продаден от общината. Другият фактор е събираемостта на глоби, лихви, неустойки и други задължения към общината. Те са около 10% от всички неданъчни приходи и са също отражение на работата на общинската администрация. Общината има над 18 млн. лв. несъбрани вземания, което е огромен резерв за повишаване на приходите. Планираният ръст от 121% на неданъчните приходи за 2019 г. е нереален и няма да се реализира. Реалната сума е около 71-72 млн. лв. и зависи от горните два фактора.

Общо собствените приходи на общината за 2019 г. могат да се прогнозират около 135–139 млн. лв. при добро управление! За 2020 г., ако няма рязка промяна на данъчните оценки и данъчните тарифи, може да се очаква ръст от 5% максимум. Графиката на собствените приходи през последните 10 години е доста плавна и лесно може да се експонира в бъдещето. В същото време графиката на местните разходи рязко се увеличава и изпреварва ръста на приходите. При изработването на бюджет 2020 ще наблюдаваме конфликт, от който трудно може да се излезе с позитивно решение. Разходите за персонал, издръжка, субсидии и други в местните дейности ще бъдат по големи от приходите. Капиталовите разходи, които винаги са затварящото звено в ребуса, няма да могат да решат проблема, защото за тях няма да има финансов ресурс. Има две негативни решения: преструктуриране на разходите, т. е. съкращения в големи мащаби в администрацията и вдигане на данъчните оценки и данъчните тарифи. По всяка вероятност ще се наложат и двете негативни решения сумарно, за да се получи реален проект за бюджет 2020 г. Сигурно ще се търси и нов голям заем – от порядъка на 70-80 млн. лв. за капиталови разходи. През тази и следващата година са големите плащания по дълга – около 11 млн. лв. годишно. След това приключват плащанията по 50-милионния заем и е възможно вземането на нов кредит. Това са обективните данни и те не зависят от личността на кмета или управляващото мнозинство.

Важно е да се анализира и третият раздел на бюджета – „финансиране.” Тук влиза така нареченият преходен остатък, кредитите (с положителен знак), плащанията по дълга и ДДС, които са с отрицателен знак. Философията на формиране на бюджета диктува плащанията по дълга и ДДС да се извадят още в приходната част и да намалят сумата за разходите.  Преходния остатък е от две части – суми в държавно делегираните дейности (ДДД) и суми в местните дейности (МД). Парите в ДДД са по сметките на второстепенните разпоредители на бюджетни средства и върху тях администрацията няма влияние. Резервите на общината са парите в МД, намалени с плащанията по дълга и ДДС. Те от своя страна се делят също на две части – целеви суми по определени проекти и суми за общо ползване. Само последните са реално резерви на администрацията. За да бъде осветлен процесът на формиране на бюджета, администрацията трябва да покаже всички тези суми в доклада, придружаващ проекта на бюджета, и да обясни с какво разполага в началото на годината. Не трябва да се забравя, че в края на бюджетната година ще има отново преходен остатък, който ще влезе в бюджета на следващата година. Ако се планира този резерв за следващи периоди, ще има покриване на отчетите с плана на бюджета. Сега винаги има 30-40 млн. лв. разлика, което показва недобро планиране на бюджета.

 

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД

Категории

Времето

Анкети

Ще се ваксинирате ли срещу коронавирус?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...