майонеза „Краси“
Новини от Пловдив » Общество » Раждаемостта в Пловдивска област намалява, но остава над средната за страната
Общество Пловдив

Раждаемостта в Пловдивска област намалява, но остава над средната за страната

Раждаемостта в Пловдивска област намалява през 2019 г. в сравнение с 2018-а, но все остава над средната за страната. Данните са на Териториалното бюро на националната статистика.  През 2019 г. в област Пловдив са родени 6 234 деца, от които 6 200, или 99.5% са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 137 деца.
Коефициентът на раждаемост е 9.3‰.

От всички живородени през 2019 г. 3143 са момчета, а 3057 – момичета, или на 1000 момчета се падат 973 момичета.
В градовете живородените деца са 4 776, а в селата – 1 424 деца, или на 1000 души от градското население се падат 9.4 живородени деца, а на 1000 души от селското население – 8.8 живородени деца. Намаление на раждаемостта е регистрирана и в градовете и в селата, като в селата е по-висока.
Раждаемостта в област Пловдив е малко по-висока от средната за България – с 0.5‰.

Формиралата се тенденция на намаляване на раждаемостта след 2009 г. се дължи предимно на намаляване на плодовитостта на родилните контингенти, измерена чрез тоталния коефициент на плодовитост.  Докато през 2009 г. средният брой живородени от една жена е бил 1.55 деца, то през 2015 г. той достига 1.61, а през 2019 г. намалява на 1.60. Като се има предвид, че броят на жените във фертилна възраст намалява и непрекъснато се увеличава средната възраст на майката при
раждане на дете – 28.7 години за област Пловдив през 2019 г., може да се констатира, че намаленият брой на ражданията се дължи основно на намалението им в селата, където и средната възраст на майката при раждане на дете е по-ниска – 26.6 години.

От 1991 – 1992 г. започна да се формира тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на извънбрачните живородени деца. Техният относителен дял от 24.2% през 1995 г. нараства на 55.0% за 2018 година. През 2019 г. броят на живородените извънбрачни деца е 3417, или 55.1%. Високата извънбрачна раждаемост може да се обясни със значителното нарастване на броя на съжителствата сред младите хора, без те да са оформени в юридически брак.

В общата смъртност сред населението не настъпват съществени изменения в нейното равнище. През 2019 г. броят на умрелите е 9769 души. В сравнение с предходната година техният брой е намалял със 77 души, като коефициентът на обща смъртност (14.6‰.) намалява с 0.1‰ спрямо 2018 година. Смъртността продължава да бъде по-висока сред мъжете (15.7‰), отколкото сред жените (13.6‰) и в селата (19.9‰), отколкото в градовете (12.9‰).

След достигнатото високо равнище през 1999 г. – 16.9‰, коефициентът на детска смъртност намалява и през 2019 г. достигна 5.3‰. През 2019 г. в областта са умрели 33 деца на възраст до една година. Това равнище на детската смъртност в областта е с 0.3‰ по-ниско от средното за България. Равнището на общата смъртност на населението в област Пловдив е по-ниско с 0.9‰ от средното за България.

Разликата между броя на живородените и умрелите формира естествения прираст на населението. И тъй като от 1991 г. досега умират повече хора, отколкото се раждат, тази разлика е с отрицателна стойност, в резултат на което населението на областта непрекъснато намалява. През 2019 г. абсолютният брой на естествения прираст е минус 3 569 души. Стойността на коефициента на естествения прираст за областта е минус 5.3‰; в селата – минус 11.1‰, докато в градовете тази
стойност е минус 3.5‰. В област Пловдив естественият прираст е с 1.4‰ по-висок от средния за страната.

През 2019 г. са регистрирани 2 874 юридически брака, като те са с 59 по-малко от предходната година и почти на равнището от 2015 година. От тях 77.4% са в градовете. В селата са сключени 650 брака.

През 2019 г. броят на регистрираните бракоразводи е 1031 и е с 41 по-малко от този през 2018 година. Над 81.7% от тях се отнасят за градовете. Над 90.0% от разводите са по взаимно съгласие, 8.1% са поради несходство в характерите, а за 1.5% от тях причината е фактическата раздяла.

Вътрешната миграция включва лицата, които са променили настоящия си адрес в рамките на областта и страната.
През 2019 г. в преселванията между населените места в областта са участвали около 6.3 хил. души, които са с над 0.6 хиляди повече в сравнение с предходната година. От всички, които са променили своето обичайно местоживеене вътре в областта, 44.0% са мъже и 56.0% – жени.

По отношение на възрастовата структура с най-голям относителен дял сред преселващите се са лицата във възрастовата група 20 – 39 години (30.2%), следвани от лицата на 60 и повече навършени години (25.2%). Значително по-малък е делът (22.3%) на лицата под 20 години и на тези на 40 – 59 години – над 22.3%.

Най-голямо движение има по направлението „град – село“. Над 2.5 хил. души (40.0%) са сменили местоживеенето си от град в село. С по-малък обхват са миграционните потоци по направленията „село – град“ – 1.8 хиляди (29.2%) и под 1.3 хиляди (20.2%) по направлението „град – град“. Най-слабо изразено е движението между селата. От всички мигранти през 2019 г. 666 души (10.6%) са се преселили от селата в селата. В резултат на преселванията между градовете и селата, населението на градовете е намалялос 679 души, респективно с толкова се е увеличило населението в селата.

Преселващите се, избрали за свое ново местоживеене област Пловдив са 12 059. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област Пловдив са София (столица) – 8.6%, Пазарджик – 6.2%, Смолян – 5.0%, Хасково – 4.5% и Стара Загора – 4.4%. В резултат на механичния прираст населението на областта през 2019 г. се е увеличило с 2
036 души. През 2019 г. 2 130 души са променили своя настоящ адрес от областта в чужбина, като
от тях 50.7% са мъже.

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в Пловдивска област, или потокът на имигрантите включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През 2019 г. 2160 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в Пловдивска област. Относителният дял на мъжете е 48.6%, а на жените – 51.4%.

През 2018 година в НСИ е актуализирана демографската прогноза за развитието на населението по пол и области в перспектива до 2080 година. Тенденциите в перспективното развитие на населението в областите по пол и възраст са обвързани със съответните проекции в националната прогноза (I вариант – реалистичен) общо за страната, която удовлетворява концепцията за конвергентност на страните от ЕС.

От данните в горната таблица се вижда, че очакванията са през 2080 година населението в Пловдивска област да намалее със 124 824 души, или 18.8%. При мъжете намалението е с 54 721 души или 17.2%, а при жените – със 70 103 лица или 20.3%. Средното намаление на населението през периода 2020 – 2080 година е с 1.7% на петгодишен период.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД
38-Истории-за-началото-на-планинарството-в-България
Краси

Архив по дни

Архив по седмици

Архив по месеци

Архив по години

Категории

Времето

Ще има ли правителство, или отиваме на нови парламентарни избори наесен?

  • Не, няма да има редовен кабинет 51%
  • Да, ГЕРБ-СДС ще успее да излъчи кабинет с участието на ПП-ДБ и ДПС 21%
  • Не ме интересува, и сега има правителство, което се справя 15%
  • Ще има редовен кабинет с втория мандат на ПП-ДБ, а ГЕРБ ще го подкрепи 13%

Начална дата: 03.04.2023 @ 19:35 | Крайна дата: 03.05.2023 @ 20:32

Зареждане ... Зареждане ...