Quantcast
Новини Пловдив » Бизнес » Сдружение помогна на десетки да стартират бизнес, предстои нов прием на документи
Асеновград Бизнес Куклен Млади предприемачи Посоки Регион

Сдружение помогна на десетки да стартират бизнес, предстои нов прием на документи

Куклен
Куклен

Сдружение „Местна инициативна група – Куклен – Асеновград“ помогна на десетки да развият бизнеса си. То  реализира  на територията на 34 населени места в общините Куклен и Асеновград Стратегия за водено от общностите за местно развитие, одобрена от ДФ „Земеделие“.

От 2018 до 2020 година са подписани 10 договора по ОП „Развитие на човешките ресурси“, а общо инвестициите за подобряване условията на труд са в размер на  964217,54 лева. Част от бенефициентите са: „ТЕХНО АКТАШ“ АД, гр. Куклен, „Н и Д ПРОГРЕС“ ЕООД, с.Цар Калоян, „Нукон България“ ЕООД, гр. Куклен, „АСТРА БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, гр. Куклен, „ОПТРОНИКА“ ЕООД гр. Куклен, „Индустриал ремонт строй“ ЕООД с.Патриарх Евтимово, „МЕТАПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Куклен.

По програма „Развитие на селските райони“, подмярка 4.1 са кандидатстали 16 бенефициенти, а одобрените са 10. Това са: „НЕМОС 85“ ЕООД с. Руен , Земеделски производител Диана Ангелова Попова с. Руен,  Данчо Георгиев Милянчев гр. Куклен, Илия Димитров Кумчев гр. Куклен, Димитър Георгиев Димитров гр. Куклен, Георги Костадинов Павлов гр. Куклен, Георги Ангелов Давчев с. Тополово, Райчо Димитров Гунгалов с. Конуш, Вера Кръстева Давчева с. Тополово, Георги Петров Тюфекчиев гр. Куклен.

1 605 798,74 лв са одобрените от МИГ инвестиции, а субсидията е в размер на 860861,89 лева. Проектите са предимно за покупка на трактори и земеделска техника, изграждане на складови помещения за съхраняване на селскостопанска продукция.

По подмярка 7.2 са подадени и одобрени 3 проектни предложения, като стойността на инвестицията и безвъзмездната финансова помощ са в размер на 367 678,44 лева.

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ са одобрени 6 бенефициента, подписани са 5  договора за  инвестиция в размер на 1 460 795,85 и  субсидия от  1 327 996,23 лева.

Информация за цялата дейност на МИГ Куклен-Асеновград се публикува на интернет страница: www.mig-kuklen-asenovgrad.eu,  а на събития и приеми  и на сайтовете на Община Куклен и Община Асеновград, поставят се информационни табели, реализират се публикации в печатни и електронни медии, излъчват се съобщения по регионални медии.

Предстои нов прием на документи от декември 2020 година до февруари 2021 година. По Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност“ кандидатите трябва да имат постоянен адрес на територията на действие на МИГ Куклен – Асеновград. Средства ще бъдат отпускани за придобиване на ДМА и ДНА, в т.ч. придобиване на машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на дейностите по проекта, както и за услуги по въвеждане и сертифициране и ре-сертифициране на СУК с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.

По програма „Развитие на селските райони“ подмярка 7.2 могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот, както и читалища. Те могат да поискат средства за  строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения, както и за закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг.

По подмярка 7.5  кандидатите трябва да са  юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот. Като средствата са за изграждане или подобрения на недвижимо имущество, закупуване на нови машини и разходи за хонорари на архитекти, инженери и консултанти. Документи се приемат януари и февруари 2021 година.

По подмярка 6.4  могат да кандидатстват земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 2 000 евро. Приемът на документи е декември 2020 година – март 2021 година.

По мярка 21 се приемат документи март и април 2021 година. Кандидатите трябва да са  юридически лица с нестопанска цел, със седалище и адрес на територията на МИГ ”Куклен – Асеновград“. Средства ще бъдат отпускани за организиране и провеждане на временни и постоянни тематични изложби, концерти, театрални представления, събори, фестивали , чествания и други мероприятия.

 

 

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД

Категории

Времето

Анкети

Ще се ваксинирате ли срещу коронавирус?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...