Quantcast
Новини Пловдив » Асеновград » Покана: МИГ „Куклен – Асеновград“ прави обучения на местни лидери и уязвими групи
Асеновград Куклен Регион

Покана: МИГ „Куклен – Асеновград“ прави обучения на местни лидери и уязвими групи

 П О К А Н А

за участие в еднодневни обучения на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“ за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в провеждането на еднодневни обучения за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, свързани  с обявените мерки от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна група „Куклен-Асеновград“.

Обученията за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи са както следва:

 • “Кандидатстване по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР, финансирана от ПРСР 2014-2020 чрез ЕЗФРСР“, 19 ноември 2021 г., 10:00 ч., гр. Куклен, Лекционна зала, НЧ „Никола Вапцаров- 1909“ , ул. „Александър Стамболийски“№ 50.

Обученията се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-33 /19.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Съгласно член 34 от Регламент (ЕС) № 1303/201, задачите на МИГ по прилагане на Стратегиите за ВОМР  включват изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на операции, включително поощряване на способностите им за управление на проекти.

В обученията ще бъдат представени:

 • цели, обхват, допустими кандидати и дейности, разходи, критерии за оценка;
 • подготовка на проектното предложение: формуляр, бизнес план, документи;
 • работа с ИСУН: регистрация, подаване на проектно предложение;
 • администриране на договори;
 • финансово изпълнение и отчитане;
 • мерки за информиране и публичност.

 Очакваме Вашето присъствие и активно участие!     

 

Екип на МИГ „Куклен – Асеновград“

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД

Категории

Времето

Ще променят ли политическата ситуация поредните предсрочни парламентарни избори?

 • Не, в парламента ще влязат същите политически сили и ситуацията ще е орел, рак и щука 38%
 • Да, 47-ият парламент ще успее да излъчи стабилно мнозинство и редовно правителство 26%
 • В парламента ще влязат още малки формации и положението ще стане още по-лошо 19%
 • Не ме интересува, писна ми от избори! 17%

Начална дата: 01.09.2021 @ 17:40 | Крайна дата: 01.10.2021 @ 17:40

Зареждане ... Зареждане ...