Quantcast
Новини Пловдив » Важно » Доц. Дерменджиев: С полуистини удрят по КОЦ – Пловдив
Важно Здраве Мнения

Доц. Дерменджиев: С полуистини удрят по КОЦ – Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

От Управителя на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД

Относно: Публикувана статия във вестник „Марица“ със заглавие „В Онкото наели трима адвокати при наличие на щатен юрист“

Във връзка с публикувана статия във вестник „Марица“ на 23.11.2021 г. със заглавие „В Онкото наели трима адвокати при наличие на щатен юрист“, в която се излагат доводи за извършени тежки нарушения от страна на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД и произволно са изнесени данни за възнаграждения на физически лица по гражданско правоотношение в лечебното заведение, Ви информираме следното:

Ръководството на „КОЦ – Пловдив“ ЕООД е озадачено от начина, по който в. „Марица“ представи информацията пред обществеността. Въпросната статия е несъдържателна, като на места твърденията не кореспондират с реалната ситуация. Възможно е авторът на материала да не е бил запознат достатъчно с действащата нормативна уредба и фактическата обстановка. Много от действията на болничната администрация се представят като нарушения, без да са такива според нормативната уредба.

За нас остава неясно каква е целта на материала и защо за него са използвани само определена част от констатациите от доклад за вътрешен одит, изготвен през м. юли 2021 г. и обхващащ периода от 01.01.2021 г. до 19.07.2021 г. Допуснати са и очевидни нарушения, свързани с Общия Регламент за защита на личните данни на ЕС и Закона за защита на личните данни.

Още в самото заглавие статията съдържа информация, която не отговаря на истината, което се потвърждава и от изложеното по-нататък в материала. В статията е записано „Двама адвокати са наети за допълнителна правна помощ, въпреки че дружеството има юрисконсулт“. Видно от цитата е налице несъответствие между заглавието и останалото съдържание. Очевидно целта на заглавието е търсенето на сензация, привличането на вниманието на обикновения читател и покачване на рейтинга на медията за сметка на лечебното заведение.

Относно договорите за правна защита и съдействие проверяващите са констатирали, че представените отчети за м. февруари и м. март 2021 г. са „много общи“ и не съдържат конкретика по отношение на извършените дейности. Дадени са препоръки от одиторите, които са изпълнени в срок. От Управителя на лечебното заведение е издадена заповед, според която главният счетоводител и финансовият контрольор приемат единствено отчети, в които е посочено ясно и точно свършената работа за съответния месец. Ползването или не на услугите на адвокат, „въпреки наличието на щатен юрисконсулт“, се определя от натовареността и интензитета на работа, а реално свършената работа и добрите резултати през втората половина на одитирания период са налице. Не съществува законова рамка, ограничаваща възможностите за наемане на лице/а на гражданско правоотношение за извършването на определена работа/дейност дори и тази работа да попада в трудовата характеристика на служители по трудово правоотношение.

Във всички предприятия, включително в предприятията на медии като в. „Марица“, това е обичаен и често срещан подход от гледна точка на целесъобразност и ефективност в организацията на работа. Разгласяването на информация, свързана с размера на възнаграждението на физически лица – били те на трудово или гражданско правоотношение, е незаконосъобразно.

Всички договори в лечебното заведение са били обект на вътрешния одит през м. юли, но не по всички са констатирани пропуски според гледната точка на проверяващите, което също е спестено в публикувания материал. Също така следва да се знае, че в случая не става въпрос за нарушения, тъй като не са налице нарушения на конкретни нормативни разпоредби, а по-скоро става въпрос за непълноти или пропуски, които биха могли да създадат определен риск за организацията на работа в лечебното заведение. Същите са взети предвид от новото ръководство на лечебното заведение, което стриктно се придържа към препоръките на одита.

Прави впечатление, че е цитиран граждански договор и възнаграждението за изготвяне на проектни документации за обществени поръчки. Резултатът от въпросния договор обаче е публично достъпен и видим в електронната платформа за обществени поръчки ЦАИС ЕОП в профила на организацията. Вследствие на сключения договор само за 8 месеца изпълнителят е подготвил и довел до успешен край 90% от процедурите за обществени поръчки, с които лечебното заведение е закупило медицинска апаратура през 2021 г. като голяма част от тези поръчки са по решения на Общински съвет Пловдив от далечните 2018 и 2019 г. Любопитно е защо досега никой не се беше „самосезирал“ да търси новина в причините за неизпълнението на тези решения за последните 3 години, които са особено важни за конкурентоспособността на лечебното заведение.

В статията са цитирани и други граждански договори, които са били обект на одита, но тези договори не са сключени в нарушение на действащата нормативна уредба. Посочва се също, че в някои обекти на лечебното заведение са заплатени строително-монтажни работи, които не са актувани или не са извършени. От страна на настоящото ръководство на „КОЦ – Пловдив“ ЕООД са въведени контролни механизми, целящи да ограничат риска от допускане на подобни нарушения, а всички несъотвествия между реално извършени и отчетени дейности са отстранени. Лечебното заведение получи и писмо от главния вътрешен одитор, с което се одобряват и привестстват предприетите действия по изпълнението на дадените препоръки.

В заключение бих искал да добавя, че настоящето ръководство се отнася с разбиране и ангажираност към всяка градивна критика, но сащо така и разчита на повече обективност при информиране на обществеността за дейността и развитието на лечебното заведение.

ДОЦ. Д-Р ТИХОМИР ДЕРМЕНДЖИЕВ, ДМ
Управител на „КОЦ – Пловдив“ ЕООД

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД

Категории

Времето

Ще променят ли политическата ситуация поредните предсрочни парламентарни избори?

  • Не, в парламента ще влязат същите политически сили и ситуацията ще е орел, рак и щука 38%
  • Да, 47-ият парламент ще успее да излъчи стабилно мнозинство и редовно правителство 26%
  • В парламента ще влязат още малки формации и положението ще стане още по-лошо 19%
  • Не ме интересува, писна ми от избори! 17%

Начална дата: 01.09.2021 @ 17:40 | Крайна дата: 01.10.2021 @ 17:40

Зареждане ... Зареждане ...