Майонеза Краси
Новини от Пловдив » Бизнес » Агро » Още два одобрени проект по мярка 7.2 по процедура на МИГ Куклен- Асеновград
Агро Асеновград Бизнес Куклен Регион

Още два одобрени проект по мярка 7.2 по процедура на МИГ Куклен- Асеновград

Читалището в Добралък
Читалището в Добралък

Държавен фонд Земеделие одобри още два проекта по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Процедура за набиране на проекти BG06RDNP001-19.139 към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ  Куклен- Асеновград.

Проектното предложение BG06RDNP001-19.139-0001 “Изграждане на детска площадка за всички възрастови групи“ и Проектното предложение BG06RDNP001-19.139-0003 „Оборудване и модернизация на културна инфраструктура на община Куклен“ са с бенефициент Община Куклен.

По първия проект се предвижда изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение за Община Куклен, а именно: „Изграждане на детска площадка за всички възрастови групи“, в УПИ IV – парк и трафопост, кв. 34 по регулационният план на гр. Куклен.

Предвиждат се дейности по извършване на Строително -монтажни работи и извършване на доставка и монтаж на оборудване , съгласно изготвения инвестиционен проект. Проектът предвижда и извършване на съпътстващи дейности, като предоставяне на експертна помощ/консултантски услуги/ за подготовка и управление на проекта, упражняване на авторски надзор и упражняване на строителен надзор.

Вторият проект  предвижда подобряване на културната инфраструктура на община Куклен, което има ключово значение в създаването на условия за пълноценен културен живот за местната общност.

Заложените дейности са насочени към оборудване и модернизация на културната инфраструктура на територията на общината и по-конкретно в сградите на Н.Ч. „Н. Й. Вапцаров” – град Куклен и Читалище с. Добралък.

– За обект Н.Ч. „Н. Й. Вапцаров” – град Куклен – УПИ /парцел/имот I-културен дом и зеленина в кв. 41, състоящ се от 11000кв.м., ведно с построена в него сграда читалище, със застроена площ от 810 кв.м., състояща се от три спомагателно помещения , лекционна и сладкарница, по регулационния план на гр./с. Куклен.

– За обект Читалище с. Добралък – състоящо се от 330кв.м., представляващо парцел I-91-читалище, кв. 6 по регулационен план на с. Добралък, ведно с построена в него полумасивна двуетажна сграда 100кв.м. Първи етаж – театрален салон, на втори етаж – 5 стаи,

Предвиждат се дейности, свързани с оборудване и модернизация на културната инфраструктура на община Куклен, а именно строително -монтажни работи и извършване на доставка и монтаж на оборудване, съгласно изготвените количествени сметки. Проектът предвижда и извършване на съпътстващи дейности, като предоставяне на експертна помощ/консултантски услуги/ за подготовка и управление на проекта.

 

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД
38-Истории-за-началото-на-планинарството-в-България

Категории

Времето

Да има ли ограничение от 3 часа за паркиране на коли на инвалиди в Синя зона?

Покажи резултатите

Начална дата: 09.08.2022 @ 14:44 | Крайна дата: 09.09.2022 @ 14:44

Зареждане ... Зареждане ...