Quantcast
Новини Пловдив » Свят » Мъж уби двама и рани четирима в център за услуги в Москва
Свят

Мъж уби двама и рани четирима в център за услуги в Москва

MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 7, 2021: Police cars and ambulances stand outside the Ryazansky multifunctional public services centre where a shooting has claimed at least two lives. Gavriil Grigorov/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ìàøèíû ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è ïîëèöèè ó çäàíèÿ ÌÔÖ "Ðÿçàíñêèé", ãäå â ðåçóëüòàòå ñòðåëüáû ïîãèáëè ïî ìåíüøåé ìåðå äâà ÷åëîâåêà. Ãàâðèèë Ãðèãîðîâ/ÒÀÑÑ

Въоръжен мъж откри огън в център за обществени услуги в Москва, като уби двама души и рани още четирима, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от ТАСС.
Стрелецът е бил обезвреден и задържан. Пистолетът, с който е стрелял убиецът е бил газов, преправен да гърми с бойни патрони. При обист у мъжа е намерен и нож.
Според свидетели нападателят отказал да постави маска на вратата при влизане в центъра и започнал да стреля. Убитите са охранител и сътрудничка в центъра.
Лекарите правят всичко възможно, за да помогнат на ранените, увери кметът. Според руски медии сред ранените при стрелбата има и дете. Следователите са образували наказателно производство за стрелбата.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД
38-Истории-за-началото-на-планинарството-в-България

Категории

Времето

До кога ще изкара новият кабинет?

Покажи резултатите

Начална дата: 17.12.2021 @ 10:52 | Крайна дата: 17.01.2022 @ 12:00

Зареждане ... Зареждане ...