Quantcast
Новини Пловдив » Важно » Разговорът между Путин и Байдън завърши
Важно Свят

Разговорът между Путин и Байдън завърши

SOCHI, RUSSIA - DECEMBER 7, 2021: Russia's President Vladimir Putin (R) is seen in his office in the Bocharov Ruchei residence in Sochi during a bilateral meeting with US President Joe Biden (on the screen) via a video call. Mikhail Metzel/POOL/TASS Ðîññèÿ. Ñî÷è. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí è ïðåçèäåíò ÑØÀ Äæî Áàéäåí (íà ýêðàíå ïî âèäåîñâÿçè) âî âðåìÿ äâóñòîðîííèõ ïåðåãîâîðîâ. Ìèõàèë Ìåòöåëü/POOL/ÒÀÑÑ

Видеоконферентният разговор между президентите на Русия и САЩ завърши. Телемостът между двамата лидери продължи повече от два часа. Както бе съобщено по-рано, президентите обсъждаха стратегическата стабилност, разширяването на НАТО на изток, обстановката в Афганистан и ситуацията в Украйна. За момента не са известни повече подробности за хода на разговора.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД
38-Истории-за-началото-на-планинарството-в-България

Категории

Времето

До кога ще изкара новият кабинет?

Покажи резултатите

Начална дата: 17.12.2021 @ 10:52 | Крайна дата: 17.01.2022 @ 12:00

Зареждане ... Зареждане ...