майонеза Kраси
Новини от Пловдив » Регион » Кричим и Перущица търсят с конкурс управител на „Компост 2022“
Кричим Регион

Кричим и Перущица търсят с конкурс управител на „Компост 2022“

Община Кричим и Община Перущица
О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Решение № 313, взето с Протокол № 43 от 26.07.2023 г. на
Общински съвет при община Кричим, Решение № 66 взето с Протокол № 6 от
24.08.2023 г. на Общински съвет – град Перущица, Решение № 73 взето с Протокол № 7
от 21.09.2023 г. на Общински съвет – град Перущица за изменение и допълнение на
Решение № 66 взето с Протокол № 6 от 24.08.2023 г. на Общински съвет – град
Перущица и Решение № 24 взето с Протокол № 3 от 22.12.2023 г. на Общински съвет –
град Перущица за изменение и допълнение на Решение № 66 взето с Протокол № 6 от
24.08.2023 г. на Общински съвет – град Перущица
О Б Я В Я В А
Конкурс за избор на управител на „Компост 2022“ ООД, ЕИК 206870585, за срок
от 5 /пет/ години, при следните условия и ред за номиниране на кандидатите:
1. Провеждане на конкурса:
Конкурсът се провежда на три етапа:
– Първи етап: Проверка на съответствието на представените документи с
предварително обявените изисквания;
– Втори етап: Представяне от кандидатите на бизнес-програма на търговското
дружество за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие с анализа
за услугата от общ икономически интерес (УОИИ), възложена на „Компост 2022“ ООД,
в това число определяне на нейните параметри, параметрите на компенсацията и
механизмът за избягване на свръхкомпенсация за предоставяната УОИИ;
– Трети етап: Интервю с кандидатите по критериите за оценка на бизнеспрограмата.
2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите, на които същите
следва да отговарят към датата на възлагане на управлението на публичното
предприятие след спечелване на конкурса:
– да имат завършено висше образование;
– да имат най – малко 5 /пет/ години професионален опит, съответстващ на
спецификата на осъществяваните от публичното предприятие дейности – дейности,
свързани с управлението на отпадъци;
– да не са поставени под запрещение;
– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
– да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;
– да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено
отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са
останали неудовлетворени кредитори;
– да не са били член на управителен или контролен орган на дружество,
съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години
преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
– да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по
права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство –
до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за
управление и контрол на същото публично предприятие;
– да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38, 41 – 45 от
Закона за противодействие на корупцията, да не са членове на политически кабинет,
кмет, заместник-кмет или секретар на община;
– да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;
– да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с
ограничена отговорност;
– да не са управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго
публично предприятие;
– да не работят по трудов договор или по служебно правоотношение.
Изпълнението на изискването за наличието на завършено висше образование и
за продължителността на професионалния опит се доказват с диплома и с
документи, удостоверяващи продължителността на този опит (трудова книжка,
служебна книжка, осигурителна книжка и др.), които се представят от кандидата
едновременно със заявлението му за участие в конкурса, а изпълнението на
останалите минимални и специфични изисквания към кандидатите се удостоверява с
декларация, която спечелилият конкурса участник предоставя преди сключването на
договора за управление на публичното предприятие.
3. Необходими документи, за участие в конкурса:
– заявление – по образец;
– мотивационно писмо;
– автобиография;
– нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование,
документ, удостоверяващ придобит професионален опит и неговата
продължителност (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и
др.).
4. Мястото и срок, в който да бъдат подадени документите от кандидатите
за участие: в срок до 17:00 часа на 29.01.2024 г., в деловодството на община Кричим,
град Кричим, площад „Обединение” № 3. Заявленията за участие в конкурса, заедно с
необходимите документи се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се
изписва името на кандидата и дружеството за което кандидатства и се завеждат в
специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко постъпило заявление се
издава входящ номер на подателя му, датата и часът на приемането му.
5. Критерии за оценка на бизнес-програмите на кандидатите:
– степен на реална приложимост на бизнес-програмата;
– съответствие на бизнес-програмата с целите на дружеството, посочени в
Анализа на услугата от общ икономически интерес, одобрен с Решение № 230 по
протокол № 33 от 19.07.2022 г. на Общински съвет Кричим и Решение № 53 по
протокол № 5 от 30.06.2022 г. на Общински съвет Перущица;
– съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба;
– реалистичност на бизнес-програмата.
Лице за контакти: инж. Светлана Рангелова – Директор дирекция
„УТГРМДТХД” при Община Кричим, стая № 28, тел. 03145/20-47.

 

Повече информация ТУК и ТУК

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

PIMK BUILD
БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП
38-Истории-за-началото-на-планинарството-в-България

Архив по дни

Архив по седмици

Архив по месеци

Архив по години

Категории

Времето

Да се премести ли Альоша от Хълма на освободителите?

  • Не, Альоша е паметник на загиналите войни във Втората световна война 55%
  • Да, паметникът е тотем на една окупационна армия 24%
  • Това е палиативен проблем, Пловдив има много по-важни проблеми за решаване 13%
  • Въпросът трябва да се постави на широко обсъждане и референдум 8%
  • Не ме интересува 1%

Начална дата: 25.01.2024 @ 18:33 | Крайна дата: 26.02.2024 @ 8:29

Зареждане ... Зареждане ...