Новини от Пловдив » Асеновград » ОБЯВА на МИГ Куклен – Асеновград по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“
Агро Асеновград Куклен Регион

ОБЯВА на МИГ Куклен – Асеновград по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“

ОБЯВА

МИГ Куклен – Асеновград

с подкрепата на

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.743 МИГ Куклен – Асеновград Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Куклен – Асеновград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Повишаване конкурентоспособността на земеделските стопанства на територията на „МИГ -Куклен – Асеновград”

Допустими кандидати:

Земеделски производители / физически и/или юридически лица/, отговарящи на следните изисквания:

1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;

2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро;

3. ако са юридически лица, трябва да са:

а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

в) признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

4. Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на „МИГ – Куклен – Асеновград“ при спазване на разпоредбите на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., определящи териториалния обхват на мерките финансирани от ЕЗФРСР включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Допустими са само дейности на територията на „МИГ – Куклен – Асеновград“ (при спазване на разпоредбите на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., определящи териториалния обхват на мерките финансирани от ЕЗФРСР включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие), които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или

2.насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или

4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или

5.подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или

6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или

7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Допустими разходи:

1. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;

2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;

3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

4. Разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС,включително чрез финансов лизинг;

5. Закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;

6. Разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;

7. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;

8. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район

9. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;

10. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;

11. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

12. За ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

13. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 12.

14. Разходи за разработване на бизнес план, който са част от разходите по т.13 , включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 12.

Първи прием:- ПРИКЛЮЧИЛ

Начален срок:04.05.2023г.

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 15.06.2023г. 17.00 часа.

Втори прием:

Начален срок:17.04.2024г.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 15.06.2024г. 17.00 часа. (с налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ: остатъчния финансов ресурс след приключване на приема по първия краен срок за набиране на проектни предложения (общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура намален с договорения финансов ресурс, включващ стойността на финансовата помощ по одобрените от ДФ „Земеделие“ проектни предложения и стойността по одобрените от „МИГ Куклен- Асеновград“ проектни предложения, за които към момента на обявяване на приема няма решение за предоставяне на финансова помощ от ДФ „Земеделие“).

Място на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула Е-кандидатстване на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg

Бюджет на приема:

Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване: 300 062,72 лв.

Минимален и максимален размер на проекта:

Максимален размер на общите допустими разходи по един проект:

• Левовата равностойност на 150 000 евро /293 370 лв/;

• Левовата равностойност на 80 000 евро /156 464 лв/;

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект:

• Левовата равностойност на 3 500 евро/6845.30лв/.

Курс 1.9558 лева за 1 евро.

Интензитет на подпомагане

Финансовата помощ е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:

1. проекти, представени от млади земеделски стопани;

2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;

3. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;

4. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани

5. за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г. и за кандидати, които са заявили подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. към датата на кандидатстване и към момента на подаване на заявка за плащане са одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

6. за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.

Максимално комбинирано подпомагане – 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

Критерии за оценка на проекти

Точки

1. Дейностите по проекта са насочени към сектор: „Плодове и зеленчуци“; „Животновъдство“; „Етеричномаслени и медицински култури“ и традиционни за региона култури като череши:

  • Над 30% до 50% от инвестициите са в посочените сектори – 10 т. + 5 т. ако над 30% до 50% от инвестицията е свързана с отглеждане на череши ( 15 точки)

  • Над 50% до 75% от инвестициите са в посочените сектори – 20 т. + 5 т. ако над 30% до 50% от инвестицията е свързана с отглеждане на череши ( 25 точки)

  • Над 75% от инвестициите са в посочените сектори – 30 т. + 5 т. ако над 30% до 50% от инвестицията е свързана с отглеждане на череши ( 35 точки)

35

2. Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти.

5

3. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост:

Проектът ще доведе до създаване на нови работни места за период от минимум 1 година след приключване на дейностите по проекта:

  • До 1 ново работно място – 2 т.

  • 2 и повече нови работни места – 5 т.

5

4. Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС – 5 точки.

5

5. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата равностойност на 50 000 евро:

5

6. Проектът е на кандидат, които не е получавал финансиране по мярка 121 от ПРСР в предходния програмен период.

15

7. Проектът е на кандидат представител на уязвими групи (в т.ч. етнически малцинства и хора в затруднено или неравностойно положение, хора с увреждания (когато кандидатите са юридически лица минимум 60% от дяловете и капитала на дружеството следва да са собственост на физически лица от уязвимите групи):

10

8. Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към датата на кандидатстване (когато кандидатите са юридически лица минимум 50% от дяловете и капитала на дружеството следва да са собственост на физически лица отговарящи на условията за млад фермер)

10

Максимален брой точки:

90

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап „Техническа и финансова оценка“ трябва да е равна или по-голяма от 10 т.

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

За контакти:

Илица Даскалова– изпълнителен директор на МИГ Куклен- Асеновград

работен ден от 07:00ч. до 15:00 часа в офиса на МИГ – Куклен – Асеновград на адрес: гр. Куклен, ул.“Хр.Г.Данов“ №21, тел.:0884337770.

Адрес на електронна поща: mig-kuklen-asenovgrad@abv.bg

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Сдружение „МИГ Куклен – Асеновград“: http://mig-kuklen-asenovgrad.eu/ , както и на сайта на ИСУН http://eumis2020.government.bg/

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.743 МИГ Куклен – Асеновград по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ се подават единствено по електронен път чрез ИСУН 2020 в рамките на срока, определен в обявата и процедурата за прием на проектни предложения.

Мярката се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

InchevBorislav
PIMK BUILD
БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП
38-Истории-за-началото-на-планинарството-в-България

Архив по дни

Архив по седмици

Архив по месеци

Архив по години

Категории

Времето

Дондукова или Вазова да се казва градската градина зад Природонаучния музей, обновена с близо 5 млн. лева?

  • Вазова градина е най-правилното наименование. Иван Вазов е живял на съседната улица, тук е написал едни от най-забележителните си произведения. Хората са се стичали под балкона, за да го приветстват 37%
  • Както я знаят пловдивчани от създаването ѝ – Дондукавата градина. Хората са я кръстили така, защото е създадена по време на привременното управление и по препоръка на княз Александър Дондуков-Корсаков 30%
  • Не ме интересува. Нека си остане както досега без официално име – Градската градина 18%
  • Референдум. Това е най-справедливото решение. 8%
  • Капитан Бураго – Освободителя на Пловдив. Неговият паметник също е в тази градина и всяка година Пловдив му отдава почит на 16 януари, когато Бураго с отряд драгуни форсира Марица и освобождава града. 7%

Начална дата: 24.04.2024 @ 19:09 | Крайна дата: 24.05.2024 @ 19:09

Зареждане ... Зареждане ...